รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร  
ณ สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปาณิสรา  นันธิกุล  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.