รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าเอกธนภพ  พูลเกษม  พนักงานผู้บังคับสุนัข 8 ฝรภ.