รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปูนบำเหน็จ  ทวนนิมิตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝรฟ.