รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดิน  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤษฎา  จิตต์เกษม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
2  นายกอบชัย  คงทอง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
3  นายจักรพงษ์  มาลากุล ณ อยุธยา  หัวหน้าแผนก 9 ฝกท.
4  นายจักวัชร์  พฤกษานุศักดิ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
5  นายชนกันต์  อยู่ยิ่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
6  นายชยางกูร  ยศชยางกูร  ช่าง 7 ฝกท.
7  นายชูเกียรติ  พงษ์ศรีทอง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
8  นายเดโช  ช่วยเกิด  ช่าง 7 ฝกท.
9  นางสาวทิพย์สุดา  สายดี  ช่าง 4 ฝกท.
10  นายธนกิจชัย  แฟงเอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
11  นายบัณฑูร  สงเจริญ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝกท.
12  นายปพนสรรค์  ทะสวัสดิ์  ช่าง 7 ฝกท.
13  นายพรพิริยะ  ไชยเสนา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
14  นางสาวพิมพ์ชนก  ดีทองอ่อน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
15  นายมนต์ณัฐ  เพ็ชรจำรัส  หัวหน้าแผนก 8 ฝกท.
16  นายยงยุทธ  สุวรรณวงศ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
17  นายยุทธนา  สุนทรนันท  ช่าง 7 ฝกท.
18  นายวิศิษฏ์  วัฒนพงษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
19  นายศิรชัช  แก้วเฮียง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝกท.
20  นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
21  นางสาวสรัญญา  อ่อนประไพ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
22  นายสิทธิโชค  ชัยมาลา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
23  นางสาวสุภาพร  ด้วงพิมพ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
24  นายอภิรักษ์  คำเพราะ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.
25  นายอลงกรณ์  เทียมประยูร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.