รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเจรจาต่อรอง  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/4 อาคาร 2 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกษมา  สาระชาติ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
2  นางสาวจรรยา  เพชรรอด  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
3  นางจิตรลดา  จิตรอาจ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
4  นางสาวชวนพิศ  ทองดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
5  นายณรงค์ชัย  สกุลรัตนธรรม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝบก.1
6  นางณัฐภรณ์  อยู่ปรางค์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
7  นางสาวนพวรรณ  ตั้งศุภนิมิตรชัย  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
8  นางสาวนัจจารี  ทองมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1
9  นางสาวปรียานุช  ตันธนสาร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
10  นางมุกดา  พิบูลย์  หัวหน้าแผนก 9 ฝบก.1
11  นางสาววรรณวิภา  จินะราช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝบก.1
12  นางสาววิสุตา  ชลายนเดชะ  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
13  นางสิริพักตร์  หิรัญพัทธ์พร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1