รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR  
ณ สถานที่ ห้องสมุด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกอเตย  แก้วนิล  นิติกร 4 สนก.
2  นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.
3  นายจิตติชัย  ส.ศรีสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สนก.
4  นางสาวจีรวรรณ  ศารสาลินทร์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สนก.
5  นายธีรวุฒิ  แก้ววิเชียร  นิติกร 4 สนก.
6  นางสาวบุญสิตา  เอื้อสัมฤทธิ์ผล  นิติกร 4 สนก.
7  นางสาวบุศรินทร์  ปิ่นมณี  หัวหน้าแผนก 8 สนก.
8  นางสาวพลอยไพลิน  ฟูทรัพย์นิรันดร์  นิติกร 5 สนก.
9  นางสาวพิชาญา  มุกดาสนิท  นิติกร 6 สนก.
10  นางสาวศันศนีย์  สังขทัต ณ อยุธยา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สนก.