รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การขยายสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีภารเกิดโรคระบาด COVID-19  
ณ สถานที่ ห้องสมุด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์  หัวหน้าแผนก 9 สนก.
2  นางสาวเนตินันทน์  ศาสนนันทน์  หัวหน้าแผนก 8 สนก.
3  นายรงครัตน์  คำสงค์  นิติกร 7 สนก.
4  นายสินาตย์  คุ้มพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.