รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานสารบรรณและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.