รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการระบบราง  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2/6 อาคาร 2
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายชิณวิทย์  แย้มครวญ  หัวหน้าแผนก 9 ฝบก.1
2  นายบารมินทร์  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.1
3  นายเวสารัช  นาคเปลี่ยว  วิศวกร 6 ฝบก.1
4  นายศุภณัฏฐ์  โรจน์ปิติสุนทร  หัวหน้าแผนก 8 ฝบก.1
5  นางสาวศุภรักษ์  แข็งเหมือนเหล็ก  วิศวกร 7 ฝบก.1