รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการยานพาหนะ  
ณ สถานที่ ห้องสมุด
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายชวลิต  ศิริศักดิ์วัฒนา  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.
2  นายธีรพล  พุ่มพวง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝจบ.
3  นางสาวรสรินทร์  กาญจนศักดินากุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 8 ฝจบ.
4  นางสาวลภัทรดา  สิริบุญญสาร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝจบ.
5  นายวรวัชร์  จรรยงค์วรกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝจบ.
6  นางสาววรัญณัฎฐ์  ศุภฤกษ์พรชัย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝจบ.
7  นายสุรศักดิ์  คำโสม  พนักงานขับรถยนต์ 4 ฝจบ.