รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ทำความเข้าใจและพิเคราะห์กฎหมายจัดตั้ง รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกรณ์ทิพย์  ชูพันธุ์  นิติกร 7 สกม.
2  นางสาวเกศิณี  เมธาวีกุลชัย  นิติกร 7 สกม.
3  นางสาวชนนิกานต์  จินดาศรี  นิติกร 6 สกม.
4  นายชานนท์  สำเภาอินทร์  นิติกร 6 สกม.
5  นางสาวธันยพร  ทรัพย์ตันติกุล  นิติกร 7 สกม.
6  นางสาวบงกช  สังคเลิศ  นิติกร 6 สกม.
7  นางสาวพรพิมล  นิสารัตนพร  หัวหน้าแผนก 9 สกม.
8  นายพิสิทธิ์  นพคุณพงศ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สกม.
9  นายมานพ  ใจดี  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.
10  นางสุชาดา  สถาวราวงศ์  หัวหน้าแผนก 9 สกม.
11  นางสาวสุภาภรณ์  ประคองทรัพย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สกม.
12  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์พนมมาศ  นิติกร 6 สกม.
13  นางสาวสุวพัชร  ลี้ไพบูลย์  นิติกร 5 สกม.