รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ (E-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายพิทวัส  แสงอุทัย  วิศวกร 5 ฝบก.1