รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการควบคุมภายใน  
ณ สถานที่ ห้องประชุมฝปก. ชั้น 4
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายคณิต  เตโชชลาลัย  หัวหน้าแผนก 8 สตส.
2  นางสาวชุติมา  โลมรัตนานนท์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
3  นางณภัชนันท์  สิทธิวงศ์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
4  นางสาวดวงรัตน์  เงาจินตรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
5  นางสาวเมธาวี  โลหิตคุปต์  พนักงานตรวจสอบ 6 สตส.
6  นายวาริช  แม้นมินทร์  หัวหน้าแผนก 9 สตส.