รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางกนกกาญจน์  เกศะรักษ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สสอ.
2  นางสาวฉัตรมณี  พะนาน  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
3  นางสาวชลิดา  ญาณสะอาด  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
4  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
5  นางนาฎนดา  เจริญเกียรติตรัย  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
6  นางสาวปรีวณา  อุทัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
7  นางสาวปาลพิมพ์ลดา  สุสุรเสริมภูมิ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
8  นางสาวพลิสสุภา  พจนะลาวัณย์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
9  นางสาวพิณนภา  เพชรศิริ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
10  นายพิภัทร์  งามผิว  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
11  นางสาวมิตตา  บุญเลิศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 5 สสอ.
12  นางสาวสิรินุช  ชุ่มโสตร์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
13  นายอรรถสิทธิ์  จ้องศิรินุรักษ์  หัวหน้าแผนก 9 สสอ.