รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปิดสัญญาก่อสร้างสำหรับสัญญรูปแบบ Design - Bid - Build กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  
ณ สถานที่ ห้องประชุม2/6 อาคาร 2
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายดนุชา  สุนทรารชุน  หัวหน้าแผนก 9 ฝวส.
2  นายธนาธิป  สิริจันทกุล  วิศวกร 7 ฝบก.1
3  นางกนกพร  ชูทรัพย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
4  นายณัฐ  นาคธรณินทร์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
5  นายพันสราญ  สราญรมย์  วิศวกร 7 ฝบก.2
6  นางสาววรัญญา  แวววัชระ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
7  นางสาวสุรัสสา  อยู่สนิท  วิศวกร 7 ฝบก.2
8  นายอธิวัฒน์  นุ่นมา  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
9  นางเอมวิภา  สุขคง  วิศวกร 7 ฝบก.2