รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ภารกิจของ สผว. กับระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 3
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกนิษฐา  โสดาศรี  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
2  นางสาวกรชนก  วโรฬาร  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
3  นางกันธิมา  มานนท์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
4  นางสาวขวัญชนก  อินทหอม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
5  นางสาวจรรยพร  รัตน์จตุรธรรม  หัวหน้าแผนก 9 สผว.
6  นางสาวชญาภัส  อรรถสุข  เลขานุการ 4 สผว.
7  นางสาวชาศินี  แก้วเนตร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
8  ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย  แสนเทพ  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
9  นางสาวทรรศนีย์  สาหร่าย  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
10  นางสาวธรรมพร  ดีปลื้ม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
11  นางปาณยา  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
12  นางสาวปาณิศา  จำเนียรศรี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
13  นางสาวเพ็ญนภา  พรหมนิพนธ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
14  นายภูริวัฒน์  เกิดภิบาล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
15  นางสาวมนัญญา  เหลืองตรีโรจน์  เลขานุการ 7 สผว.
16  นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สผว.
17  นางมาลัย  ศรีมงคล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สผว.
18  นางระวิวรรณ  กันวี  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
19  นางสาววันวิสาข์  พันธ์มณี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สผว.
20  นางวาสนา  ชลประเสริฐ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 8 สผว.
21  นางสาวสุนิสา  พลอยสารักษ์  เลขานุการ 6 สผว.
22  นางสาวสุพพัตรา  ชงัดเวช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
23  นางสาวสุภามาศ  คงไพรสันต์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สผว.
24  นางสาวอัคค์จินดา  ตรีสุวรรณ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
25  นางสาวอัญญ์สิการย์  ศรีคิรินทร์  หัวหน้าแผนก 8 สผว.
26  นางสาวอัญญ์สิตา  รวิศศิพันธุ์  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.