รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมกำกับการติดตั้งกำแพงกันเสียงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี  
ณ สถานที่ ห้องประชุม MMC อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกษิดิศ  รัตนสุวรรณ  พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ฝพค.
2  นางสาวชุติมา  กัลยาประสิทธิ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
3  นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ  วิศวกร 7 ฝพค.
4  นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
5  นางสาวพลอยไพลิน  สละม่วง  วิศวกร 7 ฝพค.
6  นายพิรุณ  อยู่สุข  วิศวกร 7 ฝพค.
7  นางสาวเพ็ญระพี  หอวิมานพร  วิศวกร 7 ฝพค.
8  นางสาวภรณ์ทิพย์  คงคาอินทร์  วิศวกร 7 ฝพค.
9  นางสาววิภาวี  เกิดสว่าง  พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ฝพค.
10  นางสาวศิริลักษณ์  นิละนนท์  วิศวกร 7 ฝพค.
11  นางสาวสวนีย์  บรรพจน์พิทักษ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
12  นางสาวสิริกานตย์  นิธิศักดิยานนท์  วิศวกร 7 ฝพค.
13  นางสาวอาทิตยา  ขำเลิศ  วิศวกร 7 ฝพค.
14  นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์  ขจรพันธ์  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
15  นายสมเจตน  เวชปัญญาดำรง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
16  นายสรกฤช  ฉัตรมาลัย  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.