รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม สพร. ชั้น 3
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจรุงชาติ  หงส์พิพิธ  หัวหน้าแผนก 8 สพร.
2  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.
3  นางสาวพัชริดา  ไทยสม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 สพร.
4  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สพร.
5  นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล  หัวหน้าแผนก 9 สพร.