รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวดวงทิพย์  ร่วมความคิด  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 สนก.