รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ เฉพาะพนักงานสังกัด สตส.  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และทาง Ms team
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล