รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้ใต้บังคันบัญชา  
ณ สถานที่ โปรแกรม Cisco Webex Meeting number: 166 182 5663
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
2  นางสาวณัฐณิชา  ศรีวิภา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทท.
3  นายปัณณธร  อ่อนลมัย  หัวหน้าแผนก 8 ฝทท.
4  นางสาวสิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.