รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกัญก์ญา  จิรอัมพร  วิศวกร 5 ฝปก.