รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง Crisis Communication Management : การสื่อสารในภาวะวิกฤต  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 6
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สสอ.
2  นางสาวณกมล  เหล่าสกุล  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.
3  นางสาวพาขวัญ  สุขสมถิ่น  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
4  นางสาวเพลินตา  จำปาศรี  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
5  นางสาวภัทรสุดา  หวานแหลม  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
6  นางสาววัชรี  เกวลกุล  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
7  นางสาววิภาณี  อินทพันธุ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
8  นายศรีภูมิ  ใยเจริญ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
9  นายศิลป์สิริ  สิริเวชชะพันธ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.
10  นางสาวศุภนิดา  หาญมงคลพิพัฒน์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.
11  นางสาวสิตาภรณ์  ทองสุวรรณ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
12  นางสาวสิรินาถ  แสงสุวรรณ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 7 สสอ.
13  นางสาวสุจิรา  หล้ากาศ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 สสอ.
14  นางสาวอริสา  เชยพันธุ์  พนักงานประชาสัมพันธ์ 4 สสอ.