รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญสำหรับการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจฯ ฉบับปีงบประมาณ 2564  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
2  นายณัฐรัชต์จักร  อันทะชัย  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สสอ.
3  นางสาววรัทยา  ปิ่นเพชร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.
4  นางสาวฟ้ามุ่ย  เกริกกิตติกุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 สกม.
5  นางสุชาดา  สถาวราวงศ์  หัวหน้าแผนก 9 สกม.
6  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์พนมมาศ  นิติกร 6 สกม.
7  นางสาวพลอยธัญรัตน์  มนูญผล  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สนก.
8  นางสาวกันตยา  เหินฟ้าปัญญา  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
9  นางกุลชุลี  ณ ระนอง  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝนย.
10  นางสาวเกศวดี  เกตุแก้ว  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
11  นายเกียรตินิยม  ฉิมพลี  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
12  นางสาวจิดาภา  โสภาประดิษฐ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
13  นายฐิรวิทย์  ศิริตันหยง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
14  นางสาวณัฐพัณ  ฉันทวิจัยกุล  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
15  นางสาวณิชยา  สักกวัตร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
16  นายธนัช  ยืนนาน  หัวหน้าแผนก 9 ฝนย.
17  นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝนย.
18  นางสาวเบญจวรรณ  นิรมิตวสุ  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.
19  นางสาวเบญญาภา  รักษาพงศ์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
20  นายปกเกศ  ยาทุม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
21  นางสาวปวารณา  งามบุญแถม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
22  นางสาวปิญาทิพย์  แสงเงิน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
23  นายภัคพล  ธนรักษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.
24  นางสาวภัชรพร  ณ นครพนม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ฝนย.
25  นางสาวภัทรภรณ์  อยู่นาน  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
26  นางสาวรุจิรา  จันทรพล  หัวหน้าแผนก 8 ฝนย.
27  นายวรกร  คงมั่น  พนักงานบริหารความเสี่ยง 7 ฝนย.
28  นางสาววิศัลย์ศยา  อินต๊ะแสน  พนักงานสถิติ 5 ฝนย.
29  นางสาวสุทธิชา  พูลเกิด  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
30  นายเสกสรร  เผือกศรี  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.
31  นางสาวอรจิรา  มีญาณเยี่ยม  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝนย.
32  นางสาวอุบลรัตน์  แพเจริญชัย  พนักงานบริหารความเสี่ยง 5 ฝนย.
33  นางสาวชุติมา  กัลยาประสิทธิ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพค.
34  นางสาวศิริลักษณ์  นิละนนท์  วิศวกร 7 ฝพค.
35  นางสาวอติลักษณ์  วีสเพ็ญ  พนักงานวิจัย 7 ฝพค.
36  นางสาวดวงรัตน์  วชิรโลหพันธ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.
37  นายจอม  พิชิตมาร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝวส.
38  นางสาวสิริพร  อุษสาธิต  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝวส.
39  นางกนกพร  ชูทรัพย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝบก.2
40  นางสุพัตรา  ติ้มขลิบ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2
41  นางสาวฐิตาพร  ลีละวัฒนพันธ์  หัวหน้าแผนก 8 ฝพธ.
42  นางสาวปวินณา  ทบพักตร์  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.
43  นางสาวกัญจ์หทัย  เนียมลาภเนื่อง  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝรภ.
44  นางสาวกาญจนา  ปานสีนุ่น  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝรภ.
45  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.
46  นายกฤตวัฒน์  สื่อสวน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
47  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
48  นางสาวธนพร  กาชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
49  นางสาวนิยะดา  ใจดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.
50  นางสาวพัณณิน  อินทรภักดี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
51  นางสาวพิชชาภรณ์  เรืองสุทธา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
52  นางสาวศุภางคณา  ชุมพล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
53  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
54  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
55  นางฉัฐยา  เจริญพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สพร.
56  นางสาวพุทธธิดา  สงวนศักดิ์โยธิน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สพร.
57  นายสุทธิพงษ์  สุภเจริญผล  หัวหน้าแผนก 9 สพร.