รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
ณ สถานที่ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายภณ  วัชรินทร์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.