รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจักวัชร์  พฤกษานุศักดิ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝกท.