รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 1  
ณ สถานที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.