รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ณ สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน สปอ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายชนม์ภูมิ์  ภัฏพิพัฒน์กุล  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.
2  นางสาวธนียา  พงษ์รัตนกูล  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สปอ.
3  นายธีระชัย  เถื่อนอิ่ม  พนักงานบริหารอาวุโส 11 สปอ.
4  นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สปอ.
5  นางสาวมินชญา  ตังวีระสิงห์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สปอ.
6  นางวนิชา  เจนป่า  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.
7  นายอภิสิทธิ์  ตาวงษ์  พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สปอ.