รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 7  
ณ สถานที่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.