รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพรรญามาตร์  บุญมี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.