รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเปรมฤดี  บัวรุ่ง  พนักงานธุรการ 7 สสอ.