รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายเฉลิมพล  อ่อนน้อม  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.