รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Data Analytics  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวิศรุต  ด้วงโยธา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝพธ.