รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวมณฑวรรณ  บัวศรี  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝธด.
2  ว่าที่ร้อยตรีฤทธิยา  คำทอง  พนักงานผู้บังคับสุนัข 7 ฝรภ.