รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)