รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resource Scorecard รุ่นที่ 5  
ณ สถานที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาววาศิณี  พรหมช่วย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
2  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.