รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงานในชีวิตประจำวัน  
ณ สถานที่ Cisco WebEx Meeting
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์  ขจรพันธ์  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
2  นายจิรายุทธ  จิตรังษี  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
3  นายชลัมพล  หลาบนอก  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
4  นายทศพล  อุดมสิทธิพัฒนา  ช่าง 6 ฝทท.
5  นายวรัญธร  สมญา  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
6  นายสมเจตน  เวชปัญญาดำรง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
7  นายสรกฤช  ฉัตรมาลัย  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
8  นายอภิวุฒิ  ผิวเพชร  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
9  นายอภิศาล  ยอดสุวรรณ  หัวหน้าแผนก 9 ฝทท.
10  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.