รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ณ สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกานดา  ทวีธนกุลชัย  พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.
2  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  พันธุ์ประสิทธิ์  พนักงานบริหารพัสดุ 5 ฝจบ.