รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล