รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายวิวัฒน์  ทรัพย์ถนอม  พนักงานผู้บังคับสุนัข 7 ฝรภ.