รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาววรินทร์พร  ปิยสิรานนท์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.