รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางนวลศรี  รักษ์มณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝธด.