รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทางวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บังคับบัญชา  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.