รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 15  
ณ สถานที่ กระทรวงคมนาคม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกิตติ  เอกวัลลภ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2