รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร DATA SCIENCE PATHWAY  
ณ สถานที่ ่ผ่านทาง Website chulamoocachieve
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายทปกร  เหมือนเตย  วิศวกร 5 ฝธด.