รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายพันธ์พงษ์  หลิมศิริวงษ์  พนักงานพิสูจน์ทราบ 8 ฝรภ.