รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.