รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 และออนไลน์ผ่าน CiscoWebex
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล