รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา  
ณ สถานที่ ระบบอินทราเนต รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสาโรจน์ฯ)