รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง  
ณ สถานที่ ระบบ Intranet
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายธันวา  อาธารมาศ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายธันวาฯ)